Cash Flow Management

Upravljanje novčanim tokovima aka Cash flow Management

 

 

Sveprisutnost i važnost izraza cash flow naterao nas je da ime ovog konsalting projekta ostavimo na engleskom jeziku. Cash flow management ili upravljanje novčanim tokovima je proces praćenja koliko novca dolazi i koliko novca odlazi iz biznisa. CFM nam pomaže da u svakom trenutku znamo koliko će nam novca biti na raspolaganju. Pored toga, CFM, pruža veoma važnu informaciju biznisu u vidu koliko je priliva potrebno da bi se pokrili troškovi poput zarada zaposlenih, rata kredita, faktura dobavljača. Ti prilivi, na regularnoj osnovi, dolaze iz prodaje.

Prihodi nisu prilivi, rashodi nisu odlivi, profit nije keš su tri glavne činjenice CFM. Prilivi predstavljaju naplaćene prihode, odlivi nastaju kada platimo nešto a razlika između priliva i odliva je stvarno stanje keša koji posedujemo. Za razliku od tog stvarnog stanja na bankovnim računima, profit predstavlja rezultat koji kompanija ostvaruje u određenom vremenskom periodu bez obzira na to da li smo naplatili prihode ili platili rashode. Ovo nas dovodi do dve ključne stvari u upravljanju novčanim tokovima:

 • Očekivani prilivi iz operativnog poslovanja kompanije
 • Upravljanje obrtnim sredstvima

Očekivani prilivi iz operativnog poslovanja kompanije predstavljaju prognozirane rezultate kompanije u budućem periodu sa obzirom na kreditnu politiku prema kupcima i dobavljačima. Najvažniji parametar ovog dela Cash flow managementa je EBITDA koja predstavlja zaradu pre odbitka kamata, poreza i amortizacije.

Upravljanje obrtnim sredstvima je proces kojim se omogućava efikasna upotreba obrtnih sredstava kompanije. To se obezbeđuje efikasnim upravljanjem kupaca, zaliha i dobavljačima. Stoga, najvažniji elementi upravljanja obrtnim sredstvima jesu naplata od kupaca, obrt zaliha i plaćanja prema dobavljačima.

 

Šta donosi Cash flow management?

 

Donosi stabilnost. Kompanije doživljaju bankrot i u slučajevima ostvarenog profita, dobrog proizvoda, dobre usluge. Jedino osiguranje koje vam može garantovati stabilni i zdravi rast jeste upravljanje novčanim tokovima. CFM vam takođe omogućava najbolju upotrebu slobodnih sredstava i najniže troškove kapitala vaše kompanije.

Cash flow management vam donosi:

 • Sigurnost u pogledu da nećete ostati bez novca.
 • Dovoljnu količinu novca da se biznis odvija nesmetano.
 • Plaćanje svih troškova na vreme a pre svega plata zaposlenima.
 • Optimalnu količinu novca spremnu za investiranje.
 • Mogućnost da iskoristite dodatne keš popuste na nabavke.
 • Izbegavanje uzimanja neplaniranih skupih kredita.
PROBLEMI:

Bez dobrog cash flow managementa kompanije se suočavaju sa nizom problema poput:

 • Svakodnevna neizvesnost u vidu novca kojim kompanija raspolaže. Računi su uvek nategnuti i svaka transakcija je uslovljena drugom.
 • Roba/materijal se naručuju na osnovu novca kojim se raspolaže a ne na osnovu prodajnih aktivnosti.
 • Mnogo dodatnih troškova izazvanim neplanskim naručivanjem.
 • Izgubljena prodaja.
 • Stalni pritisak i konflikti na relaciji prodaja-finansije-nabavka.
 • Korišćenje neoptimalnih izvora finansiranja.
 • Gubitak reputacije kod banaka i poslovnih partnera…

Uloga AIM Instituta

 

AIM Institute uspešno radi na uspostavljanju dobrog Cash flow management-a. Bilo da ne postoji CFM ili da postoji CFM kojim niste zadovoljni, AIM vam pruža podršku u dizajniranju savršeno optimalnog procesa uz primenu najbolje globalne prakse. Cash flow management se razlikuju od kompanije do kompanije te ne postoji jedinstven CFM kao i implementacija istog.

Segmenti implementacije:

 • Implementacija uvek uključuje zaposlene. Sa jedne strane radi se na obuci i usavršavanju nosioca cash flow management-a, sa druge, komunicira se sa svim ostalim zaposlenima kakva je njihova uloga u cash flow management-u.
 • Uspostavljanje prodajnog plana i operativno planiranje prihodne strane sa elementima kreditne politike.
 • Rad na uspostavljanju procesa naplate potraživanja.
 • Rad u delu upravljanja zalihama.
 • Rad na procesu plaćanja prema dobavljačima.
 • Implementacija uključuje softver. Softveri se razliku po svojoj kompleksnosti i izbor softvera isključivo zavisi od potreba kompanije.