Upravljenje obrtnim sredstvima

Working Capital Management

 

Working capital management ili upravljanje obrtnim sredstvima je proces kojim se omogućava efikasna upotreba obrtnih sredstava kompanije što pomaže kompaniji u očuvanju finansijske stabilnost. Efikasan proces upravljanja obrtnim sredstvima jedan je od glavnih aspekata Cash flow managementa i postiže se dobrom naplatom potraživanja od kupaca, optimalno brzim obrtom zaliha i dobrim ugovorenim uslovima sa dobavljačima. Iz ovoga izdvajamo da se tri najvažnija dela working capital managementa odnose na kupce, zalihe i dobavljače

Nenaplaćena potraživanja od kupaca predstavljaju zarobljena finansijska sredstva kompanije. Ta potraživanja možemo podeliti na ona koja su u roku i ona koja su van roka. Potraživanja u roku, ili potraživanja čija valuta nije istekla predstavljaju potraživanja koja postoje zbog kreditnih uslova koje dajemo svojim kupcima i sastavni su deo prodajne strategije. Potraživanja van roka, ili potraživanja čija je valuta istekla predstavljaju sporna potraživanja i neplanirano beskamatno finansiranje kupaca. Efikasno upravljanje obrtnim sredstvima podrazumeva rad i na jednim i na drugim potraživanjima, kod prvih, najvažnije je identifikovati koji kupci zaslužuju bolje kreditne uslove, kod drugih, niz procedura za sprečavanje i rešavanje spornih potraživanja.

Kao i kod potraživanja od kupaca, i zalihe predstavljaju zarobljena finansijska sredstva kompanije. Zalihe i izazov upravljanja zaliha se u mnogome razlikuje od kompanije do kompanije u zavisnosti od industrije u kojoj posluje kompanije. Očekuje se da proizvodne kompanije imaju veće zalihe od kompanija koje se bave intelektualnim uslugama te važnost upravljanja zaliha je u visokoj korelaciji sa industrijom i prirodom posla kompanije. Identifikovanje optimalne količine zaliha, uklanjanje mrtvih zaliha, kreiranje optimalne količine za naručivanje, nekoliko su ključnih zadataka u procesu efikasnog upravljanja zaliha.

Dobavljači predstavljaju najjeftniji vid finansiranja kompanije. Bilo da se radi o dobavljačima materijala ili robe, odloženo plaćanje omogućavama da se otpočne proizvodni ciklus ili ponudi roba, bez finansijskih odliva za kompaniju. Međutim treba znati da ovaj vid finansiranja nije u potpunosti besplatan ukoliko postiji rabat na avanso plaćanje dobavljaču. Propušteni finansijski rabat predstavlja trošak tog vida finansiranja. Ključni zadaci za kompaniju u ovom procesu su da se izbori za bolje uslove plaćanja kod dobavljača i uspostavi interne procedure koje će joj doneti dodatne dane za plaćanje. Samoinicijativno neplaćanje ka dobavljačima u kratkom roku može doneti finansijsku relaksaciju na tekućim računima kompanije ali dugoročno će dovesti do srušene reputacije kompanije i još lošijih uslova na tržištu.

 

Šta donosi Working capital management?

 

Donosi savršeno optimizovan proces upravljanja obrtnim sredstvima. Radi se o izuzetno važnom elementu cash flow management-a te finansijska stabilnost predstavlja jedan od glavnih benefita. Važnost efikasnog upravljanja obrtnim sredstvima je još izraženija u slučajevima rasta prodaje kompanije i za kompanije sa nižim profitnim maržama.

Working capital management vam donosi:

 • Optimalnu količinu novca uloženu u obrtna sredstva.
 • Stabilan rast bez ugrožavanja finansijske stabilnosti.
 • Redukciju spornih potraživanja.
 • Redukciju mrtvih zaliha.
 • Svesnost u izboru načina finansiranja.
 • Reputaciju na tržištu.
Problemi:

Bez dobrog working capital managementa kompanije se suočavaju sa nizom problema poput:

 • Svakodnevna neizvesnost u vidu novca kojim kompanija raspolaže. Računi su uvek nategnuti i svaka transakcija je uslovljena drugom što je zajednički problem koji dolazi iz cash flow managementa.
 • Masa nenaplaćenih potraživanja koja u velikoj meri ne dolazi od aktivnih i dobrih kupaca.
 • Velike količine zaliha ali opet neprestano fale sirovine, roba…
 • Izgubljena prodaja usled nedostatka zaliha.
 • Loši uslovi dobavljača.
 • Neprestano investiranje novca u obrtna sredstva
 • Potrebe za eksternim finansiranjem obrtnih sredstava…

 

Uloga AIM Instituta

 

AIM Institute uspešno radi na uspostavljanju dobrog Cash flow management-a. Bilo da ne postoji CFM ili da postoji CFM kojim niste zadovoljni, AIM vam pruža podršku u dizajniranju savršeno optimalnog procesa uz primenu najbolje globalne prakse. Cash flow management se razlikuju od kompanije do kompanije te ne postoji jedinstven CFM kao i implementacija istog.

Segmenti implementacije:

 • Implementacija uvek uključuje zaposlene. Sa jedne strane radi se na obuci i usavršavanju nosioca working capital management-a, sa druge, komunicira se sa svim ostalim zaposlenima kakva je njihova uloga u working capital management-u.
 • Uspostavljanje procedura i izveštaja naplate potraživanja.
 • Uspostavljanje procedura za definisanje optimalne količine zaliha, uklanjanje mrtvih zaliha, kreiranje optimalne količine za naručivanje i implementacija ostalih alata za efikasan sistem upravljanja zalihama.
 • Uspostavljanje procedura za plaćanje obaveza ka dobavljačima.
 • Izveštaji i ključni indikatori performansi upravlja obrtnih sredstava.