Kreiranje sistema budžetiranja

Budžet

 

Budžetiranje predstavlja najvažniji segment operativnog planiranja. Zapravo sistem budžetiranja ima krucijalnu ulogu u nastojanju da menadžeri i zaposleni ostvaruju svoje ciljeve vezane za rast biznisa i upravljanje troškovima.

Budžet predstavlja finansijski izražene operativne planove. Operativni planovi dolaze iz sektora prodaje, marketinga, proizvodnje, nabavke, investicionog plana i svih ostalih operativnih planova za ostvarivanje strateških ciljeva. Sistem budžetiranja predstavlja kreiranje budžeta ali i moderaciju i animiranje tog budžeta koje dovodi do toga da jednom kreiran budžet zapravo predstavlja alat za ostvarivanje tih strateških ciljeva. Ciljevi mogu biti poput rasta prodaje, nižih troškova, promene u asortimanu proizvoda, promene u asortimanu kupaca kao i finalnog cilja u vidu rasta profita.

Učesnici u sistemu budžetiranja su mnogobrojni i možemo ih podeliti u dve grupe prema delovanju na budžet. Prva grupa su moderatori budžeta i oni odgovorni da budžet postoji. U najvećem broju slučajeva reč je o zaposlenima u sektoru finansija i controllinga. Druga grupa su svi ostali zaposleni zaduženi za davanje takozvanih input podataka. Input podaci sačinjavaju budžet i dolaze iz pojedinačnih operativnih planova menadžera prodaje, marketinga, proizvodnje, nabavke, ljudskih resursa, administracije…

Proces budžetiranja može biti Top-down i Bottom-Up. Top-down budžetiranje predstavlja spuštanje ciljeva odozgo na dole (od vrha kompanije do indivudalnog zaposlenog). Bottom-Up budžetiranje predstavlja planiranje odozdo na gore (od indivudalnog zaposlenog do vrha kompanije). Proces budžetiranje uvek je kombinacija dva principa i nikada nije jednostran, odnosno ne treba biti.

 

budget 

 

Zašto je potrebno da postoji sistem budžetiranja?

 

Ciljevi! Ciljevi definitivno kao najkraći i najprezicniji odgovor.

Efikasan sistem budžetiranja omogućava kompaniji:

 • Jasno komuniciranje targeta i očekivanih rezultata
 • Najbolju moguću upotrebu resursa kompanije
 • Stabilan Cash flow
 • Alat za praćenje rezultata od najviših nivoa menadžmenta do lidera operativnih timova
 • Sistem za rano otkrivanje neefikasne upotrebe resursa
 • Sistem za rano otkrivanje opstrukcija na tržištu

 

Budget

 

Problemi:

 

Svaki od navedenih benefita sistema budžetiranja u slučaju kada on nepostoji, zapravo predstavlja problem sa kojim se kompanije suočavaju. Mi ćemo ovde pobrojati neke:

 • Finansijski direktor i sektor finansija je pod stalnim pritiskom jer nema sliku oko budućih priliva i odliva keša, ta nesigurnost se preslikava na nabavku koja ne može da nabavi robu ili sirovine što dodatno prenosi pritisak na prodaju. Čitava organizacija fukncioniše bez plana!
 • U bilansu uspeha vidite ostvareni profit ali ne primećujete relaksiranost u pogledu stanja novčanih tokova.
 • Ostvareni rezultati nisu uporedivi, u slučaju i dobrih i loših rezultata kompanije, menadžment nema jasnu sliku šta je dovelo do toga.
 • Kasno shvatate da ste izgubili kupce, asortiman, previše ili premalo pažnje ste posvetili određenim segmentima tržišta.
 • Neefikasno trošenje resursa…

 

 

 

Uloga AIM instituta

 

AIM Institute uspešno radi na dizajniranju čitavog procesa budžetiranja. Bilo da ne postoji sistem budžetiranja ili da postoji sistem budžetiranja kojim niste zadovoljni, AIM vam pruža podršku u dizajniranju savršeno optimalnog procesa uz primenu najbolje globalne prakse. Sistemi budžetiranja kao i sami procesi se razlikuju od kompanije do kompanije te ne postoji jedinstven sistem budžetiranja kao i implementacija istog.

Segmenti implementacije:

 • Implementacija uvek uključuje zaposlene. Sa jedne strane radi se na obuci i usavršavanju moderatora budžeta, sa druge, komunicira se sa svim ostalim zaposlenima kako budžet predstavlja alat za ispunjenje ciljeva.
 • Prilikom implementacije radi se na dizajniranju i uspostavljanju procedura i obrasca ponašanja u procesu budžetiranja.
 • Implementacija uključuje softver. Softveri se razliku po svojoj kompleksnosti i izbor softvera isključivo zavisi od potreba kompanije.